دیسک کمر و فلج پا چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

سوالی دارید؟ پاسخگو هستیم.